Assetmanagement

Beheerders van procesinstallaties en infrastructuur staan voor een steeds grotere uitdaging. Terwijl de beschikbare middelen keer op keer worden teruggeschroefd, moeten de prestaties in de regel elk jaar omhoog en worden risico’s steeds minder geaccepteerd door onze omgeving. Bovendien wordt verwacht dat men te allen tijde ‘in control’ is.  Iv-Groep biedt de oplossing in de vorm van prestatie- en risicogestuurd assetmanagement.

Sturen op risico’s en prestaties
Waar assetmanagement in de private sector van onder meer procesinstallaties, energiecentrales en productielijnen al vele jaren gemeengoed is, hebben nu ook de semi-private en publieke sectoren het gedachtegoed omarmd. Hierbij draait het niet zozeer om winstmaximalisatie, maar om het duurzaam borgen van de maatschappelijke functies tegen minimale risico’s en kosten via het beheer en onderhoud van bijvoorbeeld watergangen, autowegen, tunnels, keringen, sluizen, stuwen, bruggen en waterzuiveringsinstallaties.

Om een goede afweging te kunnen maken tussen de prestaties, risico’s en kosten, is het van belang deze aspecten van het areaal meetbaar te maken, te analyseren en uiteindelijk via de juiste onderhoudsconcepten in optimale balans te brengen én te houden. Hiertoe zet Iv-Groep haar jarenlange ervaring in op het gebied van systems engineering, risicoanalyse en RAMS engineering. Afhankelijk van de complexiteit van het systeem en de wensen van de beheerder, kunnen de prestaties en risico’s in kwalitatieve, semi-kwantitatieve of volledig kwantitatieve termen worden uitgedrukt. Samen met u vinden wij de geschikte verzameling (kritieke) prestatie- en risico-indicatoren (KPI’s of PIN’s), voeren wij een prestatie- en risicoanalyse uit van het areaal, op basis waarvan de optimale beheer- en onderhoudsstrategie en bijbehorende onderhoudsconcepten worden opgesteld. Hierbij is uitgebreid aandacht voor de benodigde inspecties en monitoring om de ‘plan-do-check-act’-cirkel te kunnen sluiten.

Oplossing op maat
Omdat elke uitdaging zijn specifieke benadering vereist, heeft Iv-Groep haar totaalpakket aan mogelijke oplossingen opgedeeld in de volgende vijf modules:
  • Module 1: afleiden van prestatie-eisen, risiconormen en kritieke prestatie-indicatoren (KPI’s / PIN’s) op basis van de bedrijfsdoelstellingen.
  • Module 2: prestatie- en risicoanalyse van het areaal. Hoe goed presteren uw fysieke bedrijfsmiddelen en welke  risico’s loopt uw organisatie?
  • Module 3: GAP-analyse en optimale beheer- en onderhoudsstrategie ontwikkelen. Via technieken als Reliability Centered Maintenance (RCM) wordt een strategie opgesteld om het gat tussen de huidige prestaties en de gewenste prestaties duurzaam op te vullen.
  • Module 4: onderhoudsconcepten opstellen. De optimale beheer- en onderhoudsstrategie wordt vertaald in concrete beheer- en onderhoudsplannen voor uw areaal.
  • Module 5: advies en begeleiding met betrekking tot de implementatie van assetmanagement. Wat is de optimale inrichting van functies en rollen, inclusief taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden, om het assetmanagement efficiënt te realiseren in uw organisatie?
Deze modules kunnen in samenhang of individueel worden ingezet. Vanzelfsprekend zal in alle gevallen elk van de modules volledig op uw behoefte worden afgestemd.

Systems engineering, risicoanalyse en RAMS engineering
Iv-Groep is al jarenlang toonaangevend op het gebied van systems engineering, risicoanalyse en advisering over de betrouwbaarheid, beschikbaarheid, onderhoudbaarheid en veiligheid van systemen, kortweg RAMS engineering. We beschikken over ‘state of the art’ expertise en software voor het uitvoeren van FMECA, HAZOP, foutenboomanalyse, gebeurtenissenboomanalyse, reliability block diagrams, Monte Carlo simulaties en analyses van common cause failure (CCF), menselijk falen en softwarebetrouwbaarheid. Iv-Groep beschikt daarnaast over haar eigen SE-tool SERVe®Online. Hiermee kunnen alle relaties tussen objecten, activiteiten, (contract)eisen, vergunningen en risico’s eenduidig worden vastgelegd en het verificatie- en validatieproces optimaal worden gefaciliteerd.

Contact

Arno Willems
Arno Willems
+31 88 943 3200