Biogas winnen door slib te vergisten op RWZI Elburg

Biogas winnen door slib te vergisten op RWZI Elburg september 2017 -
Het terugwinnen van nuttige stoffen uit afvalwater is een belangrijke duurzame ontwikkeling die op dit moment gaande is. Het opwekken van energie uit niet-fossiele brandstoffen helpt de CO²-uitstoot te beperken. Uit het slib van een rioolwaterzuivering kan biogas gewonnen worden, en hiermee kan elektriciteit en warmte opgewekt worden. Voor waterschappen is dit van belang omdat zij gemiddeld per jaar 2% energie moeten reduceren. Een mooi project dat hier een bijdrage aan levert is de installatie in Elburg, deze kan ruim 2,85 miljoen liter afvalwater per uur verwerken. Dit zijn ruim 19.000 badkuipen per uur! 

De achtergrond van slib
Het belangrijkste product van een rioolwaterzuivering is schoon water dat, binnen wettelijke lozingseisen, wordt geloosd op oppervlakte wateren. Daarnaast is er ook het product ‘slib’. Slib is een mengsel van water en vaste bestanddelen. Het waterschap haalt energie uit ons rioolslib. Uit dit slib valt biogas  te winnen door het te laten vergisten. Met behulp van gasmotoren die zijn aangesloten op generatoren kan vervolgens uit het biogas elektriciteit en warmte worden opgewekt. Wanneer het slib is uitgegist moet het worden afgevoerd naar een externe verbrandingsinstallatie. Het is makkelijk in te zien dat het weinig zinvol is waterig slib te vervoeren naar de verbrandingsinstallatie; enerzijds vanwege de transportkosten en anderzijds doordat de verbrandingsinstallatie geen baat heeft bij de aanvoer van water. Dit is de reden dat het slib zo goed mogelijk ontwaterd moet worden nadat het is uitgegist en alvorens het de rioolwaterzuivering verlaat.
 
Vervanging van de slib-centrifuges en bouw slibbuffertank
Ronald Schuilenburg, projectleider bij Iv-Water, vertelt over dit project: “Er zijn diverse methoden om slib te ontwateren; dit kan bijvoorbeeld met een band-indikker of met een centrifuge. De centrifuges op RWZI Elburg hebben inmiddels een lange staat van dienst waardoor onderhoudskosten toenemen en de benodigde revisie hoge kosten met zich mee zal brengen. In een voorstudie is door Vallei & Veluwe vastgesteld dat er in de huidige situatie regelmatig slib wordt rondgepompt. Tijdens een storing of procesonderbreking van de slib-indikking is de enige optie het uitgegist slib terug te pompen via het zuiveringscircuit. Het risico hiervan is dat de lozingseisen kunnen worden overschreden; een onwenselijke situatie. Waterschap Vallei & Veluwe heeft daarom een aanbesteding binnen haar raamcontract met adviesbureaus gedaan voor het opstellen van een bestek voor vervanging van de slib-centrifuges door band-indikkers en voor de bouw van een slibbuffertank om het rondpompen te vermijden. De aanbesteding is gewonnen door Iv-Water en momenteel helpen de engineers van Iv-Water Vallei & Veluwe met het maken van dit bestek”. 

Terug naar overzicht

Download Ivormatie