Green Deal duurzaam GWW

Iv is via NLingenieurs betrokken bij het samenwerkingsverband Duurzaam GWW dat is ontstaan uit de Green Deal Duurzaam GWW. Duurzaam GWW is een samenwerkingsverband van overheidsopdrachtgevers, kennisinstituten en brancheorganisaties, dat gericht is op het verduurzamen van de spoor-, grond-, weg- en waterbouw. Dit initiatief is in 2013 gestart en in 2015 geƫindigd. 2016 stond dan ook in het teken van het opstellen van de Green Deal Duurzaam GWW 2.0. Iv is via het expertnetwerk http://www.expertnetwerkduurzaamgww.nl/ nauw betrokken geweest bij het invullen van de nieuwe Green Deal 2.0 http://www.greendeals.nl/gd209-duurzaam-gww-2-0/ Op 17 januari 2017 heeft Iv-Infra de Green Deal Duurzaam GWW 2.0 ondertekend.

2017 heeft in het teken gestaan van het concreet invullen van de Green Deal Duurzaam GWW 2.0. Iv-Infra heeft een actiejaarplan vastgesteld waarin staat aangegeven welke concrete acties binnen Iv-Infra worden uitgevoerd om de doelstellingen van de Green Deal te behalen. Een van die acties is het bijhouden welke projecten geschikt zijn voor de aanpak Duurzaam GWW en of de aanpak ook daadwerkelijk wordt toegepast. Hiervoor is een systeem ontwikkeld waarmee automatisch wordt gemonitord hoe met de Aanpak Duurzaam GWW binnen projecten wordt omgegaan.
 
Daarnaast dragen wij het gedachtengoed van de Green Deal actief uit richting onze opdrachtgevers en delen wij onze kennis op het gebied van Duurzaamheid. Zo hebben wij in maart en juni van 2017 een presentatie en een workshop Aanpak Duurzaam GWW verzorgd bij de gemeente Purmerend en hebben wij de gemeente enthousiast gemaakt voor de aanpak. Tevens nemen wij deel aan diverse netwerkbijeenkomsten met duurzaamheid als thema waaronder de Netwerkwerk bijeenkomst van de kick-off van de green deal op 30 maart.
 
Vanuit de sector hebben wij het signaal gekregen dat er behoefte is aan een instrument waarmee in een vroeg stadium de Co­­2 footprint kan worden bepaald. Bij het project Duurzaamveilig hebben we een proef gedraaid met een alternatief voor Dubocalc (DuboMat) om na te gaan of dit een beter alternatief is om in een vroeg stadium van een project de Co2 footprint en overige effecten op het vlak van duurzaamheid inzichtelijk te maken. Op die manier kan namelijk concreter worden bepaald wat de behaalde successen zijn van het toepassen van de Aanpak Duurzaam GWW op het gebied van duurzaamheid. Bij het project Duurzaamveilig is het alternatief DuboMat als minder geschikt bevonden doordat de in te vullen parameters en uitkomsten niet aansloten op het type project (voornamelijk wegenbouw) en de resultaten die de opdrachtgever (Provincie Zuid-Holland) er van verwachten.
 
Binnen het Expertnetwerk Duurzaam GWW is een actiejaarplan opgesteld voor de concrete acties van het Expertnetwerk. Naar aanleiding van dit plan hebben wij gesprekken gevoerd met diverse opdrachtgevers om zo na te gaan waar zij mee bezig zijn in het kader van de Green Deal en waar men tegen aanloopt. Zo zijn er gesprekken geweest met de Community of Practice duurzaam GWW gemeenten en de Unie van Waterschappen. Als opvolging van het gesprek met de Community of Practice heb ik deel genomen aan een overleg van de Community of Practice om daar aan te geven waar de Ingenieursbureaus in het kader van de Greendeal mee bezig zijn en om nadere informatie op te halen over de problemen waar de gemeente tegen aanlopen.
 
Binnen de Green Deal Duurzaam GWW 2.0 zijn er drie werkgroepen ingericht voor de onderstaande thema’s. Zij hebben allen een opdracht om acties uit de Green Deal verder te concretiseren.
 
Werkgroep Doel van de werkgroep
Beste Prijs Kwaliteit Verhouding (BPKV) Maakt een handreiking voor het praktisch vertalen van (beleids)ambities naar contractvorming en aanbesteding.
Monitoring Werkt aan het meetbaar maken van de resultaten van de Aanpak Duurzaam GWW.
Communicatie Werkt aan het via moderne middelen delen van kennis en informatie.
 
De werkgroepen hebben hun concept stukken in 2017 gereed gemaakt en worden in 2018 definitief gemaakt en gedeeld. Iv-Infra heeft een actieve rol gespeeld in de werkgroep Monitoring door deel te nemen aan de werkgroep en mee te denken bij het opzetten en invullen van de meetinstrumenten.