CO₂-Prestatieladder

Iv-Groep zet zich al jaren in voor een duurzame samenleving en heeft er daarom in 2010 voor gekozen om de CO2-prestatieladder van Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO) in te voeren in de bedrijfsvoering. Hiermee wordt op een concrete wijze vormgegeven aan de ambities die Iv-Groep heeft om haar doelstelling op het terrein van duurzaamheid te realiseren. De CO2-prestatieladder is een instrument om bedrijven te stimuleren tot CO2-bewust handelen in de eigen bedrijfsvoering en bij de uitvoering van projecten. Het gaat daarbij met name om energiebesparing, het efficiënt gebruik maken van materialen en het gebruik van duurzame energie.

Iv-Groep zet de CO2-prestatieladder in om haar eigen energieverbruik en CO2-emissie te monitoren en te verminderen.
Iv-Groep hanteert een duurzaamheidsbeleid dat erop gericht is het energieverbruik en de CO2-uitstoot in de dagelijkse activiteiten van het bedrijf en voor de projecten terug te dringen. Het inventariseren van het energieverbruik van de kantoren, auto's en vliegreizen geven ons inzicht in onze CO2-uitstoot. Ook het verbruik bij onze projecten kan zo in kaart worden gebracht. Aan de hand van deze gegevens kunnen maatregelen worden opgesteld die kunnen leiden tot reductie van het energieverbruik en de CO2-uitstoot.

De documenten in het kader van de CO2-prestatieladder kunt u hiernaast downloaden. Deze documenten zijn tevens te vinden op de website van SKAO.

Reductiedoelstellingen
Iv-Groep heeft als doelstelling om haar CO2-emissies (scope 1 & 2) in 2020 met 20% te verminderen ten opzichte van 2015. Om deze reductiedoelstelling te bereiken, zijn in 2016 de volgende maatregelen vastgelegd voor de periode 2016-2020 (periode van 5 jaar):

Mobiliteit:
 • Gemiddelde CO2-uitstoot van het wagenpark verminderen
 • Monitoren brandstofgebruik en jaarlijkse terugkoppeling naar bestuurders
 • Leaserijders cursus Nieuwe Rijden laten volgen
 • Gebruik Gotomeeting verhogen
 • Controle bandenspanning lease-auto’s
 • Onderzoeken haalbaarheid laadpunt elektrische auto’s
Gebouwen:
 • Inventariseren energielabels kantoren
 • Optimaliseren klimaatinstallaties kantoren
 • Elektraverbruik apparatuur daluren omlaag
 • Inkoop groene stroom
 • Erkende Maatregelen Energiebesparing doorvoeren
 • Vervangen verlichting kantoor Alblasserdam
 • Communiceren analyse energierekeningen naar gebruikers
 
De voortgang, trends en maatregelen die Iv-Groep neemt om de reductiedoelstelling te behalen staan beschreven in de Voortgangsrapportage CO2 2017. Dit document wordt twee keer per jaar gepubliceerd.

Scope 3
Scope 3 emissies of overige indirecte emissies zijn een gevolg van de activiteiten van het bedrijf, maar komen voort uit bronnen die geen eigendom van het bedrijf zijn noch beheerd worden door het bedrijf.
Aan de hand van de kwalitatieve en kwantitatieve dominantieanalyse is een aantal doelstellingen opgesteld om scope 3 emissies te reduceren.

Reduceren woon-werkverkeer: Iv-Groep wil in 2020 2% minder gemiddelde woon-werkkilometers per medewerker per dag. (is 41,56 kilometers per werkdag).(Referentiejaar is 2016: 42,4 km per dag).

Verduurzamen inkoop goederen en diensten: Iv-Groep wil in 2020 dat 5% van haar leveranciers en afvalverwerkers een CO2-reductiebeleid hanteert. (Referentiejaar is 2016: 0%)

Bewustwording ketenpartners: In 2020 wil Iv-Groep minimaal één constructief gesprek hebben gevoerd met
iedere grootste ketenpartner (zoals gedefinieerd in het strategisch plan) en hen overtuigen van het
nemen van CO2- en energie reducerende maatregelen binnen projecten.(Referentiejaar 2015: in
2015 hebben geen structureel constructieve gesprekken met dit specifieke doel plaatsgevonden).

CO2-reductie in ontwerp en advisering: In 2020 is bij 100% van alle ontwerpopdrachten die voldoen aan
de opgestelde criteria aantoonbare aandacht voor CO2-reductie (referentiejaar is 2015: 7% van
projecten van Iv-Infra, Iv-Bouw en Iv-Water was aantoonbaar aandacht voor CO2-reductie).

Ketenanalyses (PMC Water en PMC Infrastructuur)
Iv-Groep heeft twee ketenanalyses uitgevoerd in de PMC’s die volgden uit de rangorde van de kwalitatieve analyse van meest materiële scope 3 emissies. In deze ketenanalyses zijn de scope 3
emissies gekwantificeerd. Uit deze ketenanalyses volgen de volgende reductiedoelstellingen:
 • PMC Water: Ketenanalyse Waterlijn: Iv beoogt gemiddeld 10% CO2 te reduceren ten opzichte van de bestaande situatie bij opdrachten die voldoen aan de volgende criteria: het project heeft betrekking op de waterlijn communale zuivering, de opdrachtsom is groter dan € 50.000,- en de opdrachtgever staat open voor duurzame opties en wil deze ook nader verkennen.
 • PMC Infrastructuur: Ketenanalyse Bruggen: In 2020 wil Iv bij 50% van alle brugontwerpen de opdrachtgever adviseren over de mogelijkheden voor CO2-emissiereductie ten opzichte van 31% in 2015.
Lees in het Energiemanagement Actieplan de vastgestelde maatregelen om bovenstaande scope 3 doelstellingen te behalen. 

Initiatieven CO2-reductie
Binnen de sector waarin Iv-Groep en haar divisies vertegenwoordigd zijn, vinden steeds meer initiatieven plaats op het gebied van het verminderen van energieverbruik en het reduceren van de CO2-uitstoot.

Om het energieverbruik en de CO2-uitstoot binnen de branche en omgeving te verminderen, heeft Iv-Groep zich gecommitteerd aan de initiatieven Green Deal duurzaam GWW en Nederland CO2 Neutraal. Iv-Groep bekijkt jaarlijks welke nieuwe initiatieven binnen de sector interessant zijn voor het behalen van de reductiedoelstellingen.

Duurzame tips?
Iv-Groep is voortdurend op zoek naar nieuwe mogelijkheden om het energieverbruik en de CO2-uitstoot voor het bedrijf en projecten nog verder te verlagen. Tips die hieraan kunnen bijdragen zijn welkom! Mail uw tips naar duurzaam@iv-groep.nl.